2021. szeptember 27., hétfő, Adalbert

Épületet cserélnek kerületi intézmények

Kispest
2020. július 16. csütörtök Írta: Csizmadia Viola

 

Csaknem negyven napirendi pontot tárgyaltak a képviselők a veszélyhelyzet visszavonása utáni első testületi ülésen. Az ülés elején egyperces néma felállással emlékeztek a képviselők a június 21-én elhunyt kispesti díszpolgárra, Bálint Györgyre.

Zárt ülésen döntöttek a képviselők a Díszpolgári cím, a Kispestért Díj, valamint a Kispestért Oklevél idei adományozásáról.

Az ülésen sor került a Tulajdonosi Bizottságba való nem képviselői tag megválasztására és eskütételére. Mostantól Káplár Attilát Sziklai Zsolt váltja a bizottságban.

Elfogadták a képviselők az önkormányzat 2019. évi zárszámadásról szóló rendeletet. E szerint az önkormányzat 2019. évi összes bevételi előirányzata 13 milliárd 837 millió 682 ezer 662 forint, teljesített bevétele 13 milliárd 964 millió 52 ezer 159 forint, az összes kiadási előirányzata 13 milliárd 837 millió 682 ezer 662 forint, a teljesített kiadása 12 milliárd 809 millió 309 ezer forint. Az önkormányzat 2019. évi összes működési bevétele: 11 milliárd 553 millió 178 ezer 159 forint, míg az önkormányzat összes működési kiadása 10 milliárd 6l8 millió 833 ezer forint. Ez azt jelenti, hogy több mint egymilliárd forint pénzmaradvány maradt a kerületi közös kasszában. Míg ezt a pénzmaradványt a polgármester és a képviselő-testület többsége pozitívan, a takarékos gazdálkodásnak köszönhető eredménynek értékelte, addig a testület kormánypárti képviselői most is ennek szükségességét kérdőjelezték meg.

Az önkormányzat intézményei, Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ), Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgála, Szociális Szolgáltató Centrum, Kispesti Uszoda, Vagyonkezelő Műszaki Szervezet (Vamüsz) Kispesti Egészségügyi Intézet, KMO Művelődési Központ pénzmaradványukkal (összesen 232 millió) önállóan gazdálkodhatnak. Az előző évi túlfinanszírozás visszautalásától a képviselő-testület eltekint.

A zárszámadásban rögzítettek szerint az önkormányzat pénzmaradványa, költségvetési tartaléka 883 millió 600 ezer forint, amelynek felhasználása többek között az alábbiak szerint kerül elszámolásra: 105 millió forint a pályázatok önrészére, a KMO támogatására 2 millió 400 ezer forint, a Kispesti Uszoda támogatására 900 ezer forint, a Vamüsz támogatására 800 ezer forint, sajtó-kommunikáció áthúzódó kiadásokra 24 millió forint, a Polgárőrség áthúzódó támogatása 500 ezer forint a Gyöngykagyló óvoda felújításának pályázati kiegészítésére 20 millió forint. Ezen kívül működési és a fejlesztési tartalékba kerül 100-100 millió forint.

Önkormányzati rendeletet fogadtak el az üzletek éjszakai működésének korlátozásáról, amely hatálya az önkormányzat közigazgatási területén működő szeszes italt forgalmazó vendéglátó üzletekre terjed ki. Ennek elsődleges célja a lakók egészséges étet körülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása. A rendelet a jegyzőre ruházza az éjszakai nyitvatartás engedélyezését, meghatározza az éjszakai nyitvatartási engedély kiadásának, visszavonásának rendjét. A szeszes italt forgalmazó vendéglátó üzletek, a rendeletben megfogalmazott kivételektől eltekintve, 22.00 óra és 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva.

Módosították az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletét is.

Változott a települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről, folyósításáról, valamint felhasználása ellenőrzéséről szóló önkormányzati rendelet is, amely hatályon kívül helyezte a veszélyhelyzetben hozott módosításokat, amelyek a veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres ellátásokat (gyógyszertámogatás, lakhatási támogatás, ápolási támogatás), az ügyintézést érintette.

A jogalkotásról szóló törvény alapján elvégezték képviselő-testület néhány önkormányzati rendelet tartalmi átvilágítását, azaz az elavult, szükségtelenné vált rendelkezések, továbbá a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggésben kiüresedett önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését. Így hatályát vesztette Kispest területére eső Méta utcai közlekedési csomópont, továbbá a BKV Dél-Pesti Üzemigazgatósága környékének szabályozási tervének jóváhagyásáról, a Vak Bottyán utca – Simonyi Zs. u. – Bartók B. u. által határolt területen lévő ingatlanokra elővásárlási jog megállapításáról, a járművek elhelyezéséről, a parkolóhely-építési kötelezettségről, és annak megváltásáról szóló helyi szabályozásról, az Üllői út – Tompa u. – Vak Bottyán utca – Hamvas u. által határolt területen lévő ingatlanokra elővásárlási jog megállapításáról, a településen működő piacok nyitvatartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet.

Módosították a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítését, mert az ,,Építéshatósági és Városfejlesztési Iroda 2020. március 1. napjával megszűnt, hiszen az építéshatósági tevékenységi körét jogszabály alapján a kerületi Kormányhivatal vette át.

Sor került a Kispesti Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására is, mivel a Külső-Pesti Tankerületi Központ azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a József Attila utca 77. szám alatti ingatlan a Tankerület vagyonkezelésébe, és költözzön oda a kerületi Alapfokú Művészeti Iskola.

Az épületet jelenleg a Tanext Akadémia bérli, de ők a XX. kerületbe költöznének. A művészeti iskola mostani, Irányi utcai épületébe a Móra Ferenc Általános Iskola EGYMI költözne a Tankerület vagyonkezelésében lévő Puskás iskola épületrészéből (földszinten és első emeleten 5 tanterem), és az ő helyükre költözne az egybeolvadást követően a Tanext másik két iskolája, – a Comenius Iskola és a Pinokkió Iskola. Ebben az épületrészben a Tankerület megfelelő vizesblokkot alakít majd ki, és teljesen elkülöníti a Puskás iskolától, és ezt a területet a Tankerület átadja az önkormányzat vagyonkezelésébe. Fenti megoldással megvalósul a kerület zeneművészeti központja, amelynek tevékenységéhez, igénybe venné a Vigadó hangversenytermét és egyes más termeit egy külön megkötött esetenkénti szerződés keretében, de a Vigadó nem kerülne a Tankerület kezelésébe.

Elfogadták a képviselők a Kispesti Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati intézmények (GESZ, KMO, Kispesti Uszoda, Egészségügyi Intézet, Vamüsz, Közpark, Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum, Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat) 20l9. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését.

Telepítési tanulmányterv elfogadását is támogatták a képviselők, amely a Dél-Pesti Utánpótlás-nevelési Centrum területe szabályozási terve módosításának előkészítése. A kerület dél-nyugati határán 2019. óta működő Dél-Pesti Utánpótlás-nevelési Centrum, amely a Honvéd FC Kft. üzemeltetésében működik, ahol a futballakadémiához tartozó pályák jelenleg fedetlenek, így a szélsőséges időjárási körülmények között a diákok felkészítése nem biztosítható. Ennek megoldására fedett pályalétesítéséről döntöttek, amelyhez a területen érvényes szabályozási tervet módosítani szükséges. Ehhez azonban első lépésként úgynevezett Telepítési Tanulmányterv elkészítése szükséges. A KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. által készített tanulmánytervének elfogadása után sor került a településrendezési szerződés tervezetének elfogadására is. Mivel a jelenleg egyetlen telken megvalósuló beruházás hatással van néhány szomszédos ingatlanra is, ennek szabályozása szükséges. Többek között az önkormányzat tulajdonában álló a vasút és a Kézrnü Kft. telephelye közötti telek, valamint a „nyílhegy telekként” ismert rekreációs terület. A telek a Magyar Állam tulajdona, a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja, a vagyonkezelője a Nemzeti Sportközpontok és az üzemeltetője – bérleti szerződés alapján – a Honvéd FC Kft. Ezért a településrendezési szerződést a vagyonkezelő Nemzeti Sportközpontokkal kell megkötni.

A képviselő-testület elfogadta, hogy a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Sportközpontok kezelésében lévő Puskás Ferenc u. 1. szám alatti ingatlan, 1 604 négyzetméternyi területének közterület céljára történő ingyenes tulajdonba adására vonatkozó kérelmet, de az alábbi feltételek ismeretében is fenntartja, hogy az ingatlanrészt az önkormányzatnak 15 évig elsődlegesen a Bozsik Stadion tömegközlekedéssel történő megközelítésének biztosítására, a Bozsik Stadion sportfunkciójához közvetlenül kapcsolódó, azt kiszolgáló célra kell használnia, hasznosítania, valamint, hogy az ingatlanrészt 15 évig csak a sportpolitikáért felelős miniszter általvezetett minisztérium egyetértésével terhelheti meg.

Hosszú vita után előzetes szándéknyilatkozatot fogadtak el a képviselők, hogy bécsi mintára hozzákezdenek a „Puskás Ház” bérlakásprogram elindítására. Ennek keretében a Soravia csoport és a Potom Gmbh közösen célul tűzte ki, hogy közel 5000 bérlakást épít Budapest területén, és ehhez keres megfelelő zöldmezős, vagy „barnamezős” ingatlanokat, továbbá olyan kerületi önkormányzatokat, amelyek hajlandóak együttműködik a projekt céljainak megvalósításában. A társaság célja egy hosszú távra bérbe adható lakásépítési projekt megvalósítása.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat és a Budapest-Kispest- Központi Református Egyházközség között létrejött használati megállapodást 2020. szeptember 1. és 2021.augusztus 31. között újabb egy év határozott időtartamra térítésmentesen biztosítja az Ady Endre Református Általános Iskolának.

Módosították a Kispesti Egészségügyi Intézet alapító okiratát, mert Egészséges Budapestért Projekt keretében az intézetben lévő házi gyermekorvosi rendelők a jövőben a Csokonai utca 1-3. szám alatti épületbe költöznek.

Döntöttek a képviselők a KMO Művelődési Központban és a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár Művelődési Házban dolgozó 38 eddig közalkalmazott foglalkoztatási jogviszonyáról szóló dokumentumok, és ehhez kapcsolódóan az intézményi alapító okiratok megváltoztatásáról. Erre azért volt szükség, mert a kulturális intézményékben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló, 2020.július 1-jétől hatályban lévő törvény értelmében ez szükséges a kispesti kulturális intézményekben is.

Döntöttek a képviselők arról, hogy összesen 8 óvodapedagógus és 4 dajka álláshelyet megszüntetnek a Bóbita, a Mese-Vár és a Napraforgó óvodában, amelyek jelentős része hosszabb ideje nem betöltött, így a megszüntetés részben üres álláshelyek elvonásával megy végbe, elbocsátás nem történik.

Elfogadták a képviselők a A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2019. évi kétmillió forintos vissza nem térítendő támogatása felhasználásáról szóló beszámolóját.

Elfogadták Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány 2019. évi egyszerűsített beszámolóját és a 2020. évi négy millió forintos támogatását, valamint a „Misszió Alapítvány”, a „Micva Ház” és a „Jótett” elnevezésű szervezet 2020. évi 500 ezer forintos vissza nem térítendő támogatása felhasználásáról szóló beszámolókat.

A képviselő-testület támogatja a Kispesti Természetvédelmi Program megalkotását és a jövőévi költségvetésben a program elkészítéséhez és az 3jtemezett végrehajtáshoz a fedezet biztosítását, és elfogadták a BeePathNet (Méhek a városi dzsungelben)program irányelveinek helyi alkalmazási lehetőségeiről, valamint támogatják a méhbarát program megalkotását és a jövő évi költségvetésben a program elkészítéséhez és az ütemezett végrehajtáshoz a fedezetet is biztosítják.

Önálló képviselői indítványra a képviselő-testület elfogadta, hogy a parkok,fasorok, zöldfelületek és egyéb érintett közterületek fenntartásában 2021. augusztus 31-ig betiltja a glifozát tartalmú gyomirtó szerek kerületi használatát.

 

© 2008-2021 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.