2024. február 29., csütörtök,

Stabil gazdálkodást biztosító költségvetése lett Kispestnek

Kispest
2023. március 02. csütörtök Írta: Varga Ibolya

 

Fő napirendi pontként a kerület 2023. évi költségvetéséről, egyebek mellett pedig új elismerési rendszer kialakításáról, a kerületi iskolák és a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról, valamint a köztisztviselői illetményalap emeléséről tárgyaltak a képviselők a februári képviselő-testületi ülésen.

A testületi ülés elején egy perces néma főhajtással emlékeztek Kispest díszpolgárára, Dr. Kováts Miklósra, aki 102 éves korában hunyt el.

Módosult az önkormányzati címek, díjak, elismerések alapításáról és az adományozás rendjéről szóló rendelet. A változás szerint a korábbi oktató-nevelő munkához kapcsolódó elismerések – Kispest gyermekeiért Elismerő Oklevél, Elismerő Oklevél kiemelkedő pedagógiai tevékenységért, Együttnevelő pedagógus Elismerő Oklevél, Polgármesteri Dicsérő Oklevél kiemelkedő pedagógiai tevékenységért – helyébe újakat alapít a képviselő-testület. Ezek: Az év kispesti óvodapedagógusa, Az év kispesti tanítója, Az év kispesti tanára, Az év pedagógusa, Polgármesteri dicsérő oklevél kiemelkedő pedagógiai tevékenységért. Az indoklás szerint a pedagógus elismerések átalakításával letisztultabbá válnak a díjazások, átláthatóbbá, egyértelműbbé válik az elismerések közötti különbség.

Elfogadta a képviselő-testület Domokos Gábor képviselő módosító javaslatát, így minden évben elismerést kap majd az év legjobbnak tartott közterület-felügyelője is.

Módosult az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete is. A testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 17 milliárd 395 millió 162 ezer forint bevétellel és ugyanennyi kiadással állapította meg. Az önkormányzat működési bevétele 15 milliárd 860 millió 362 ezer forint, működési kiadása is ugyanennyi. A felhalmozási bevétel összege 1 milliárd 534 millió 800 ezer forint, és ugyanennyi a felhalmozási kiadás összege is.

Bár a tavalyi év költségvetésének tervezésénél jóval nehezebb évre számítottak, a kormányzati kompenzációnak, a kerület takarékos gazdálkodásának és az iparűzési adóból való nagyobb kerületi részesedésnek köszönhetően pozitív mérleget zárt a kerület 2022-ben – mondta válaszában a napirend vitájában a kormánypárti képviselő Song Simon mégis elmaradt a „kerületek kivéreztetésére” utaló kérdésére Gajda Péter polgármester, aki ez alkalommal is megköszönte mindazok együttműködését, munkáját, akik ezt lehetővé tették.

Elfogadta a képviselő-testület a 2023. évi költségvetési rendeletet is. A testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 20 milliárd 259 millió 241 ezer forint bevétellel és ugyanennyi kiadással állapítja meg. Az önkormányzat működési bevétele 18 milliárd 253 millió 341 ezer forint, működési kiadása is ugyanennyi. A felhalmozási bevétel összege 2 milliárd 5 millió 900 ezer forint, és ugyanennyi a felhalmozási kiadás összege is. A napirend kapcsán Gajda Péter polgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat ebben az esztendőben a zavartalan működést és az eltervezett fejlesztések forrásait biztosító költségvetésből különösen nagy figyelmet fordít majd a szociális szféra, különösen az idősek és a rászorultak támogatására, a folyamatos közterületi fejlesztésekre, a járdák és az utak karbantartására, a közért végzett munka elismerésére létrehozott rendszerre, a kerületi lakásállomány bővítésére. Fontos elemként említette a polgármester a kispesti pótlék bevezetését elsősorban az óvodapedagógusok kerületben maradásának támogatásáért. Vinczek György alpolgármester a vitában elmondta: a stabilizálódó költségvetésnek köszönhetően jelentősen megnövekedett idén a civil szervezetek és a nemzetiségi önkormányzatok támogatása. Az önkormányzat visszatér ahhoz a 2019 előtti gyakorlathoz, hogy márciusban, áprilisban újra pályáztatja azokat a szervezeteket, amelyek működésükhöz, szabadidős és sport tevékenységükhöz, nyári táboraikhoz, valamint az egészséges életmódot népszerűsítését támogató programjaikhoz kérnek segítséget. Az erre a célra tervezett 40 millió forint sorsáról májusban már dönthet is a képviselő-testület.

Az előterjesztésből az is kiderült, hogy az önkormányzat mintegy 400 millió forintot tervezett lakásállományának bővítésére, új önkormányzati lakások vásárlására, valamint 150 milliót a meglévők felújítására.

A Kispesti Rendészeti Központ (KRK) januári önálló költségvetési szervvé alakulásához kapcsolódóan módosították a képviselők az önkormányzat vagyonával való rendelkezés szabályairól szóló rendeletet. E szerint az Eötvös utca 3-7. szám alatti 298 négyzetméteres helyiségcsoport továbbra is a korlátozottan forgalomképes vagyonelemek között szerepel, oly módon, hogy a helyiségcsoport 2023. január 1-től vagyonkezelési szerződés keretében átruházásra került az ott működő KRK részére.

Új rendeletet alkotott a képviselő-testület a települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről, folyósításáról, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról is. Vinczek György alpolgármester szerint erre azért volt szükség, mert a kormány a Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény az ágazati jogszabály módosításával, a korábbi „mindenkori öregségi nyugdíjminimum” helyett új fogalmat, a „szociális vetítési alapot” vezette be.

Rendelet született a helyi képviselők, a nem képviselő bizottsági tagok és a tanácsnok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról is. E szerint helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíja havi bruttó 300 ezer forint. A képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagja havi bruttó 108 ezer forint tiszteletdíjat kap. A képviselő-testület bizottsági elnökének, valamint a képviselő-testület tanácsnokának tiszteletdíja havi bruttó 450 ezer forint. A helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíja nem lehet magasabb bruttó 450 ezer forintnál.

Rendeletet alkotott a testület a köztisztviselők illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, a közszolgálati tisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. A rendeket szerint a köztisztviselőket megillető illetményalap mértéke bruttó 56 ezer forint. Az illetménykiegészítés mértéke középfokú végzettség esetén 20, felsőfokú végzettség esetén 40 százalék. Az indoklás szerint az illetménykiegészítés emelésével nagyobb megbecsülése lesz a felsőfokú végzettségű köztisztviselőknek, egyúttal ösztönzőleg hat a középfokú végzettségű dolgozókra a magasabb iskolai végzettség megszerzéséhez.

Elfogadta a testület a Kispest Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) területén belül a Lajosmizsei vasút elővárosi célú fejlesztésének biztosítására vonatkozó javaslatot, és támogatta a településrendezési megállapodás aláírását, a főépítészi feljegyzés tartalmát és a KÉSZ módosításának megkezdését. A Hofherr Albert u. – Iparos u. – Lajosmizsei vasút által határolt területre tervezett szabályozási terv módosításához szükséges főépítészi feljegyzést is elfogadták a képviselők.

Elvi döntést fogadott el a képviselő-testület a köznevelési intézmények átszervezéséről. Ez alapján az önkormányzat fenntartásában önállóan működő 11 köznevelési intézményből egy lesz Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Kispesti Egyesített Óvodák néven. Az átalakítás érinti az Arany, az Árnyas, a Bóbita, a Gyöngykagyló, a Hársfa, a Mese-Vár, a Százszorszép, a Szivárvány, a Tarka-barka és a Zöld Ágacska, a Mézeskalács Művészeti Modell Óvodát. A végleges döntést legkésőbb 2023. május 31-ig hozza meg a képviselő-testület. Vinczek György alpolgármester szóbeli indoklása szerint a változásnak nem financiális indokai vannak, hanem a remények szerint így magasabb szakmai színvonalat nyújtani tudó szervezeti struktúra jön létre, amelyben hatékonyabban működhetnek majd például gyógypedagógiai asszisztensek. A tervezett intézményi struktúra átalakítása elsősorban a szervezeti folyamatok optimalizálásának lehetőségét jelenti, és nem érinti az óvodák pedagógiai programjainak sajátos jellegét. A tagóvodák egyéni karakterekkel rendelkező, de egységes szakmai koncepció mentén dolgoznának a jövőben. Az átalakítás utáni óvoda szervezeti felépítése: magasabb vezetői megbízatással 1 intézményvezető, 1 általános intézményvezető-helyettes, 2 szakmai intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezetők (kifejezetten pedagógiai-szakmai feladatokra).

Tárgyalta a képviselő-testület a Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott Gábor iskola felvételi körzethatár-módosítását. Vinczek György alpolgármester arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a tankerületi igazgató levélben indokolta az iskola körzetének csökkentését és arányos szétosztását. E szerint a Külső-Pesti Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve szegregációs veszélyt, a „roma tanulók létszámának növekedését” állapította meg, amelyhez az Országos Kompetenciamérés országos átlag alatti eredményei is rámutattak.

Az alpolgármester aggodalmát fejezte ki a kialakult helyzet miatt, hiszen a Gábor iskola az önkormányzati fenntartás idején a kerület egyik legsikeresebb intézménye volt például a matematikatanításban. Véleménye szerint nem a körzethatárok változtatása, hanem inkább pedagógiai módszerekben kéne keresni a felzárkóztatás, fejlesztés lehetőségeit. Az előterjesztésben olvasható az is, hogy az elmúlt 3 év beiskolázási adatai alapján látható az is, hogy bár a körzetes tanulók létszáma duplája a többi iskola átlagának, ennek ellenére a felvett tanulók létszáma harmada a körzetes tanulók létszámának, ezért is indokolt az iskola körzetének csökkentése és arányos szétosztása.

Idén is elfogadta a képviselő-testület a 2022. évi Kispesti Iskola Támogatási Alap felhasználásáról és elszámolásáról szóló beszámolót. Az alapot 2017-ben hozta létre az önkormányzat, 2022-ben 12 millió forint állt rendelkezésre a Kispesten működő iskolák számára, a keretből 12 iskola részesült 1-1 millió forint támogatásban.

Ugyancsak elfogadták a képviselők a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum aktualizált Integrált Szakmai Programját. Új ellátási formaként jelenik meg a Család és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai között a gyermekszállítás. Feltétele a gyermek olyan akut, vagy krónikus állapota, mely nem teszi lehetővé a közösségi közlekedés igénybevételét, viszont még lehetővé teszi a nem szakirányú végzettségű kísérő melletti szállítást. A szolgáltatás 3-18 éves korú, kerületi illetékességgel rendelkező és ténylegesen a kerületben tartózkodó gyermekek részére biztosítható. A szolgáltatás oktatási-nevelési intézménybe történő eljutásra, illetve onnan való hazajutásra, valamint orvosi és szakértői vizsgálatra való eljutásra vehető igénybe. A gyermekszállítás a gyermek átadásával befejeződik. Nem foglalja magába a gyermek átöltöztetését és egyéb segítő tevékenységet.

Elfogadta a testület a Kispesti Egyesített Bölcsődék - Csillagfény Bölcsőde Integrált Szakmai Programját is. Technikai módosítások mellett a bölcsődei felvétel rendjét is kibővítették, és a jelenléti felvétel mellett lehetőséget biztosítanak a családoknak, hogy online, e-mailen keresztül is leadhassák a gyermekük bölcsődei felvételével kapcsolatos dokumentumokat.

Elfogadták a képviselők a Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat Egyesület 2022. évi tevékenységéről és működéséről, a Wekerlei Társaskör Egyesület, illetve a „Misszió Alapítvány” – „Micva Ház” „Jótett” 2022. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolókat. A 2023. évi támogatási szerződés szerint a „Misszió Alapítvány” 300 ezer forint támogatást kap.

Elfogadta a testület az önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének (GESZ) keretén belül működő Kispesti Sportközpont beszámolóját a 2022. évi tevékenységről, valamint a 2023. évi sportrendezvények tervezetéről. A Sportközpont feladata a Tichy Lajos Sportcentrum üzemeltetésén kívül a Wekerlei Sport- és Szabadidőközpont, illetve a közterületi sportpályák felügyelete, valamint a kerületi diák- és szabadidőspori: rendezvények teljes körű szervezése. is. A lakosság ingyenesen vehette igénybe az atlétika pályát, a skate-parkot, a teniszpályát, a lábteniszpályát, a bitumenes borítású kézilabdapályát kosárlabda palánkokkal, az erősítőgépeket, a pingpongasztalt, az óriás sakkot, a focipályát (ha nem volt bérlő). Az Ember-Előny Sportakadémia jóvoltából ingyenesen lehetett használni az általuk felállított teqballasztalt, a Kispest SE jóvoltából pedig a nyáron üzemelő parkröplabdapályákat. A sportesemények megrendezésében a Kispesti Sportközpont együttműködik több kerületi sportegyesülettel, az óvodákkal, általános- és középiskolákkal, intézményekkel, a Külső-Pesti Tankerületi Központtal, a budapesti sportági szakszövetségekkel, a Budapesti Diáksport Szövetséggel, a Budapesti Szabadidősport Szövetséggel, a Budapesti Természetbarát Sportszövetséggel, valamint a Fővárosi Önkormányzattal és a szomszédos kerületi önkormányzatok sportirodáival.

Pályázatot ír ki az önkormányzat a Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) igazgatói megbízására a 2023. július 1. és 2028. június 30. közötti 5 éves, határozott időre.

Elfogadta a testület az egyes bizottságok, valamint a Polgármesteri Hivatal beszámolóit a 2022-es évben végzett munkákról, valamint Ferenczi István képviselő tájékoztatóját 2022. évi fenntarthatósági tanácsnoki tevékenységéről.

A testületi ülés végén esküt tett a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság új tagja, Farkas Ernő.

 

© 2008-2024 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.