2019. június 16., vasárnap, Jusztin

Pozitív gazdasági mérleggel zárta a tavalyi évet az önkormányzat

Kispest
2015. máj. 21. csütörtök Írta: Csizmadia Viola

Többek között az önkormányzat tavalyi zárszámadásáról, a 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról, helyi népszavazás kiírásának feltételeiről, valamint alapítványok, civil szervezetek támogatásáról döntöttek a képviselők a májusi kihelyezett testületi ülésen a kispesti KMO-ban.

Elfogadta a képviselő-testület gazdálkodásának 2014. évi zárszámadását. Ennek értelmében az önkormányzat és intézményei, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok a terveknek megfelelően, felelősen és takarékosan gazdálkodtak, így önkormányzati szinten a kasszában, költségvetési tartalékként 789 millió 633 ezer forint maradt. A vitában hozzászóló Kránitz Krisztián, a Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság elnöke elmondta, hogy ez a maradvány kötelezettséggel terhelt, hiszen ez a pénzügyi alapja a már megkezdett programok, beruházások befejezésének. Nem értékelte pozitívan a „pénzmaradványt” Ékes Gábor, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke, aki szerint a 2014-re meglévő keretet fel kellett volna használni, mert ezek így „bent ragadtak”, és pénzhiányra hivatkozva bizonyos fejlesztések nem valósultak meg.

Egy másik gazdasági napirend kapcsán a képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételi főösszegét 10 milliárd 513 millió 73 ezer forintban határozta meg, amely biztosítja a kerület likviditását. Gajda Péter polgármester a napirend kapcsán kiemelte, hogy nem ez az utolsó alkalom, hogy módosít a képviselő-testület a költségvetésen, hiszen csak így kerülhetnek bele azok a tételek, például a tűzoltóság 2 millió forinttal való támogatása, az Almavirág tér rekonstrukciójának 15 millió forintja, a kerületi csatornázási program kibővítése szánt 5,5 millió forint. A polgármester már most jelezte, hogy a legközelebbi ülésen is újból sor kerül módosításra, mert már folynak a Kispesti Egészségügyi Intézet vezetésével azok a tárgyalások, amely az itt dolgozó béren kívüli juttatásainak bevezetését készítik elő.

Dódity Gabriella hozzászólásában a módosítás néhány tételével nem értett egyet. Így megkérdőjelezte a Kispest TV működtetésére fordítható újabb húsz millió forint szükségességét, valamint a kerületi szanálásokra szánt összegek tíz millió forinttal való megtoldását. A felvetésre válaszolva Gajda Péter arról tájékoztatta a testületet, hogy az újabban megélénkülő ingatlanpiaci folyamatokhoz igazodva az önkormányzati telkek rendbehozatala, piacképessé tétele helyi érdek, mert ezeken az ingatlanokon akár még saját beruházású lakásépítés is kezdődhet. Ékes Gábor az intézmények túlfinanszírozását tette szóvá, mert ezek összesen 61 millió forintot nem költöttek el. Lászlóné Mester Zsuzsanna, a hivatal pénzügyi igazgatója a képviselőnek adott válaszában elmondta: ezek a pénzek az intézményeknél maradnak, és zömében áthúzódó kiadásokat fedeznek majd.

Önkormányzati rendeletet fogadtak el a képviselők a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról, így helyi népszavazást mostantól a település választópolgárainak 10 százaléka kezdeményezhet. A helyi népszavazásra vonatkozó eljárást eddig több központi és helyi jogszabály együttes alkalmazásával kellett megállapítani, ezért az új jogszabály megkönnyíti a jogalkalmazást és az állampolgárok számára jobban követhető az eljárásrend. A vitában dr. Kiss Anna jegyző elmondta: a népszavazásról szóló törvény 10-25 százalék között határozza meg a kezdeményező állampolgárok arányát, és a helyi testületek döntésére, teherbíró-képességére bízza ennek szabályozását, hiszen ennek költségeit, ami Kispest esetében akár tízmillió forint is lehet alkalmanként, a helyi testületnek kell kigazdálkodnia.

Rendelet született a Kispesti Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt álló munkavállalók illetménykiegészítéséről, az őket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról, amely 2015. július elsejével lép hatályba. Ékes Gábor felvetésére, amelyben a képviselő azt javasolta, hogy a rendelet bizonyos juttatásai pl. családalapítási és szociális támogatás, hűségjutalom, ne járjon a polgármesternek, alpolgármestereknek, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alatt álló munkavállalóknak. Az ülésen jelenlévő városvezetők még a döntés előtt nyilatkoztak arról, hogy nem is kívánják ezeket a juttatásokat igénybe venni.

Módosítás született az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról. A rendelet megalkotásának egyik legfőbb oka, hogy például a reklámhordozók díjtételei a kerületben a környező (szomszédos) kerületek és a fővárosi díjtételekkel összhangban kerüljenek, mert ezidáig jóval kedvezőbbek, mint máshol. Ezért a kiemelt kategóriában levő reklámhordozók közterület-használati díjait 25 százalékkal emelik. Ezzel szemben harminc százalékkal csökkenti az önkormányzat a pavilonokhoz tartozó kirakatszekrények, védőtetők, ernyőszerkezetek, cég és címtáblák közterület-használati díjtételeit. Ez csaknem 16 kiskereskedőt érint a kerületben.

Mivel városképi szempontból nem kívánatos, hogy a kerületben megszaporodjon az üzemképtelen gépjárművek utcai tárolása, ezért a rendeleten belül az ezekre jelenleg hatályos tarifát 50 százalékkal, 15 ezer forintra emelték.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Civil Törvénynek megfelelő civil társaságokról, közösségekről, csoportokról - amelyek pályázni kívánnak a Kispesti Önkormányzat pályázatain - mostantól önkormányzati nyilvántartást vezet a Humánszolgáltatási Irodán. Ezt a lajstromot évente frissíti és az önkormányzat internetes honlapján nyilvánossá teszi.

Meghatározták a képviselők a Kispesti Zöld Sziget óvoda vezetői pályázati feltételeit is, mivel kiírt újabb vezetői pályázat beadásának határidején belül nem érkezett pályamű.

Elfogadták a képviselők azt a rendeletet is amely 2015. évi költségvetési évben 5 millió forint keretösszegű pénzügyi alapot biztosít az egyházi funkciót szolgáló kispesti ingatlanok felújításának, karbantartásának a támogatására.

Nem támogatták viszont a képviselők az újabb civilszervezet, a megalapítandó Együtt Kispestért Egyesület névhasználati kérelmét.

Elszámolt a Reménység Két Tanítási Nyelvű Katolikus Általános Iskola azzal a 3 millió forintos önkormányzati vissza nem térítendő támogatással, amelyet az intézmény működtetésre kapott.

Ugyancsak elszámolt a Magyar Futball Akadémia Alapítvány azzal a 15 millió forinttal, amelyet tavaly az Alapítvány két részletben kapott az önkormányzattól.

Munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodást között a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat és a Kispesti Családsegítő Szolgálat ás Gyermekjóléti Központ közötti gazdasági feladatok ellátására. Ennek szükségességét az indokolta, hogy napi szinten szabályozva legyen a két intézmény gazdasági,- pénzügyi,- számviteli, belső ellenőrzésre irányuló, valamint informatikai, karbantartási tevékenysége, tekintettel az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra. Az új megállapodás elősegíti a két intézmény hatékony, takarékos, racionalizált és szervezett együttműködését.

Az ülésen sor került Közpark Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi beszámolójának, 2015. évre vonatkozó üzleti tervének elfogadására, valamint új könyvvizsgáló választására. Az új könyvvizsgáló 2015. június 1-jétől 2020. május 30-ig Kovács Attila. Vinczek György alpolgármester az előterjesztés kapcsán elmondta, hogy a Kft. ebben az évben jóval kevesebb pénzzel gazdálkodik, pedig a feladatai jócskán megsokasodtak. Idén már a Közpark Kft. szervezi annak a 160 közmunkásnak a munkáját, akik az állami kvóta alapján Kispesten dolgoznak. A Kft. felügyelőbizottságának tagjaként Lackner Csaba hozzászólásában kiemelte, hogy idén csupán 240 millió forint önkormányzati támogatással végzi a munkáját a Közpark Kft., ami 60-62 millió hiányt jelent a tavalyihoz képest, hiszen 2014-ben 302 millió forint önkormányzati támogatással gazdálkodhattak.

Elfogadták a képviselők a Kispesti Uszoda 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi üzleti tervét elfogadása, 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját is. Elismeréssel szóltak a képviselők az Uszoda fejlődéséről, és úgy ítélték meg, nem volt hiábavaló az a sok fejlesztés például a napkollektorok felszerelése, fűtésberendezések korszerűsítése, uszodai látványelemek bővítése. A kerület sportéletét felügyelő alpolgármester, Kertész Csaba a Kispesti Uszodával kapcsolatban elmondta: rentábilisan üzemelteti a jelenlegi vezetés az intézményt, hiszen a bevételek nagy részét a jegybevételből származik. Az intézmény teljesítménye a remények szerint évről-évre jobb lesz.

A Kispest Kft. beszámolóját Vinczek György alpolgármester egészítette ki: „csupán” 7 millió forint mínusszal zárta a tavalyi gazdasági évet a csupán négy fővel dolgozó Kft., ami azért számít eredményesnek, mert a ők menedzselték, felügyelték a hazai és uniós pénzekből megvalósuló kerületi beruházásokat.

Képviselők elé került a közétkeztetési bizottság 2014. évi munkájáról szóló összefoglaló. Ferenci István képviselő felvetésére a testületi vitában javaslat született arra, hogy ne érjen véget a bizottság munkája, hanem a továbbiakban is rendszeresen gyakoroljanak „nyomást”a szolgáltatóra. Szathury Kolos javaslatát is elfogadták a képviselők, így állandó összetételű közérkeztetést felügyelő bizottság alakul, amelynek összetételéről és hatásköréről, munkarendjéről a következő testületi ülésen születik majd döntés.

Döntés született az Alapítványi pályázatok támogatásának elbírálásáról. A KOSIE Bizottság 2015. május 11-ei ülésén az egészségügyi és a nyári táborozásra vonatkozó pályázatokat elbírálta. Szujkó Szilvia, a bizottság elnöke elmondta, hogy nyári táborozásra 52 pályázatra 11 millió forintot, egészségügyi programok megvalósítására 44 pályázónak 3 millió forintot, sporttámogatásra 38 pályázónak 4,5 millió forintot és civil szervezet támogatására 68 pályázónak 6 millió forintot osztott szét a bizottság.

Önálló képviselői indítvány keretében tárgyalták a képviselők: a Székelyország Tündérkertje látványkert megépítéséhez újabb 500 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújtanak a Székelyország Tündérkertje Egyesület részére a munkálatok befejezéséhez.

© 2008-2019 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.